HelloKitty

HelloKitty được thiết lập ở các huyện Nhà ga trung tâm tại Rome, từ Santa Maria Maggiore 300 m và cách Domus Aurea 800 mét. Các phòng đều có một phòng tắm chung. HelloKitty tính năng WiFi miễn phí trong toàn tài sản. Sapienza Đại học Rome là từ HelloKitty 900 mét, trong khi Porta Maggiore là 1,1 km. Các sân bay gần nhất là Sân bay Ciampino, 13 km từ HelloKitty.